Giải trí cùng game của tyttoot > Diễn đàn > Ghi chú khi sử dụng javascript

Ghi chú khi sử dụng javascript

Load .js file error (Uncaught SyntaxError: Invalid or unexpected token) Khi muốn load một file .js bằng lệnh document.write('<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="file.js"></script>'); và bạn vướng lỗi trên, lý do bạn đã sử dụng hàm này để ghi một lệnh </script> và nó không được phép Cách giải quyết 1: thay vì dùng </script> hãy dùng <\/script> Ví dụ: document.write('<script type="text/javascript" language="JavaScript" src="file.js"><\/script>'); Cách giải quyết 2: Bạn có thể load file js bằng các dòng lệnh, trong trường hợp này bạn có thể gọi được hàm trả về sau khi load xong. Code: function tytLibLoadJS(src, callbackFunction) { var js = document.createElement("script"); js.type = "text/javascript"; js.src = src; document.body.appendChild(js); js.onload = callbackFunction; }

thetv@tyttoot.com
_
TOP