Giải trí cùng game của tyttoot > Diễn đàn > Ghi chú sử dụng mysql

Ghi chú sử dụng mysql

// cài mysql npm install -g mysql // mysql start sudo service mysql start // OR sudo /usr/local/mysql/support-files/mysql.server start // Sử dụng mysql bằng commandline mysql -u root -p // Hiện thị tất cả các databases show databases; // OR mysql -u root -p -e 'show databases;' // Thao tác với một database use <DATABASE NAME>; // Hiển thị tất cả các bảng bên trong một database use <DATABASE NAME>; show tables; // OR mysql -u root -p -e 'use <DATABASE NAME>; show tables;' // Hiển thị dữ liệu của 1 bản use <DATABASE NAME>; show create table <TABLE NAEM>; // OR mysql -u root -p -e 'use <DATABASE NAME>; show create table <TABLE NAME>;' // OR use <DATABASE NAME>; select * from <TABLE NAME> limit 1; // Lưu database ra file .sql mysqldump -u root -p <DATABASE NAME> > <PART FILE OUTPUT>.sql // Sửa lỗi mysql không thể khởi động sudo launchctl unload -F /Library/LaunchDaemons/com.oracle.oss.mysql.mysqld.plist // Thay đổi mật khẩu /usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -p password // Chạy lệnh trực tiếp bằng file .sql source <sql path file> // Mẹo: câu lệnh ghép thêm một dữ liệu mới hoặc cập nhật nếu dữ liệu đã tồn tại INSERT INTO page (name) VALUES('tyttoot.com') ON DUPLICATE KEY UPDATE count=CASE WHEN status=1 THEN count 1 ELSE count END

thetv@tyttoot.com
_
TOP