Giải trí cùng game của tyttoot > Diễn đàn > Ghi chú sử dụng nodejs

Ghi chú sử dụng nodejs

Hệ điều hành: Ubuntu 14.04 // Cài nodejs sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs // Cài npm sudo apt-get install npm // Cài websocket npm install -g websocket // Cài forever để có thể chạy code vĩnh viễn trên server npm install forever -g - Sẽ gặp lỗi này: /usr/bin/env: node: No such file or directory - Cách sửa lỗi: apt-get install nodejs-legacy - Cách khác: tải bản nodejs mới về sudo npm cache clean -f sudo npm install -g n sudo n stable - Cách dùng: usage: forever [start | stop | stopall | list] [options] SCRIPT [script options] options: start start SCRIPT as a daemon stop stop the daemon SCRIPT stopall stop all running forever scripts list list all running forever scripts - Ví dụ: // Mở 1 server forever start -al ./logs/forever.log -ao ./logs/out.log -ae ./logs/err.log server.js // Đóng 1 server forever stop server.js // Đóng tất cả các server đang chạy forever stopall

thetv@tyttoot.com
_
TOP